Prace dyplomowe

W Katedrze Ekologii i Hodowli Lasu corocznie realizowanych jest kilkadziesiąt prac inżynierskich i magisterskich przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu ekologii lasu, gleboznawstwa leśnego, szczegółowej hodowli lasu, nasiennictwa, szkółkarstwa i genetyki drzew leśnych. Prace realizowane są między innymi w obiektach leśnych (lasy zagospodarowane, rezerwaty przyrody), nieleśnych (tereny pokopalniane), specjalnych powierzchniach doświadczalnych (doświadczenia proweniencyjne).

DZIEDZINY BADAWCZE (tematy dla dyplomantów)

prof. dr hab. inż. Stanisław Małek

 1. Wstępna ocena upraw sosnowych założonych z wykorzystaniem sadzonek wyhodowanych w szkółkach kontenerowych i gruntowych.
 2. Wstępna ocena upraw bukowych założonych z wykorzystaniem sadzonek wyhodowanych w szkółkach kontenerowych i gruntowych.
 3. Wstępna ocena upraw dębowych założonych z wykorzystaniem sadzonek wyhodowanych w szkółkach kontenerowych i gruntowych.
 4. Końcowa ocena upraw sosnowych założonych z wykorzystaniem sadzonek kontenerowych wzrastających na substratach beztorfowych.
 5. Końcowa ocena upraw bukowych założonych z wykorzystaniem sadzonek kontenerowych wzrastających na substratach beztorfowych.
 6. Końcowa ocena upraw dębowych założonych z wykorzystaniem sadzonek kontenerowych wzrastających na substratach beztorfowych.

prof. dr hab. inż. Ewa Błońska

 1. Ocena bioróżnorodności środowiska glebowego
 2. Rola martwego drewna w kształtowaniu gleb leśnych
 3. Wykorzystanie parametrów biologicznych w ocenie zanieczyszczenia gleb leśnych

 prof. dr hab. inż. Piotr Gruba

 1. Zmiany właściwości chemicznych gleb pod wpływem ocieplenia klimatu

prof. dr hab. inż. Jarosław Lasota

 1. Doskonalenie metod diagnozowania siedlisk leśnych
 2. Wykorzystanie parametrów biofizykochemicznych w ocenie jakości siedlisk leśnych
 3. Mikroplastik w środowisku glebowym

dr hab. inż. Maciej Pach, prof. URK

 1. Charakterystyka przyrostu drzew i jego uwarunkowań w drzewostanach mieszanych dębowo-sosnowych na terenie Puszczy Niepołomickiej
 2. Dynamika górnoreglowych drzewostanów naturalnych na terenie Babiej Góry
 3. Dynamika odnowień w górnoreglowych drzewostanach naturalnych na terenie Babiej Góry
 4. Wzrost drzew i struktura jodłowych drzewostanów zbliżonych do przerębowych.
 5. Inne możliwe zagadnienia wynikające z dyskusji z dyplomantem

dr hab. inż. Jacek Banach

 1. Analiza wpływu czynników środowiskowych i pochodzenia na obradzanie oraz zmienność morfologiczną i jakość materiału siewnego.
 2. Doskonalenie technologii produkcji materiału szkółkarskiego (np. nawożenie, podłoże, itp.) oraz oceny jego jakości i przydatności do zakładania upraw leśnych.
 3. Analiza kondycji fizjologicznej sadzonek drzew leśnych po okresie zimowania w różnych warunkach zewnętrznych.
 4. Analiza wpływu czynników endo- i egzogennych na rozmnażanie wegetatywne drzew leśnych.
 5. Analiza możliwości adaptacyjnych, stabilności genotypowej oraz wartości hodowlanej pochodzeń i rodów głównych gatunków leśnych badanych na stałych powierzchniach proweniencyjnych.

 dr hab. inż. Leszek Bartkowicz

 1. Heterogenność przestrzenna drzewostanów naturalnych.
 2. Uwarunkowania różnicowania struktury w drzewostanach wielogatunkowych.

dr hab. inż. Marta Kempf

 1. Analiza możliwości adaptacyjnych oraz wartości hodowlanej pochodzeń i rodów głównych gatunków leśnych badanych na stałych powierzchniach proweniencyjnych i archiwach zachowawczych.
 2. Doskonalenie technologii produkcji materiału szkółkarskiego (np. nawożenie, podłoże, itp.) oraz oceny jego jakości.
 3. Analiza zróżnicowania genetycznego wewnątrz- i międzypopulacyjnego z wykorzystaniem markerów DNA.
 4. Wykorzystanie narzędzi genetyki konserwatorskiej: identyfikacja taksonomiczna, ocena struktury genetycznej populacji w aspekcie zachowania zasobów genowych.
 5. Analiza wpływu czynników stresowych na zdolność kiełkowania, witalność oraz zmienność morfologiczną wybranych gatunków rodzimych oraz obcych, w tym inwazyjnych.

 dr inż. Michał Jasik

 1. Analiza parametrów fizykochemicznych wód w zlewniach leśnych.
 2. Odżywianie sadzonek drzew leśnych w różnych metodach produkcji.

dr inż. Mateusz Krupa

 1. Perspektywy zastosowania biostymulatorów w leśnictwie w zakresie produkcji szkółkarskiej oraz nasiennictwa leśnego.

dr inż. Stanisław Łyszczarz

 1. Praktyki hodowli lasu w kształtowaniu stanu zdrowia gleb leśnych
 2. Wpływ inwazyjnych gatunków obcych na rozwój młodego pokolenia drzew gatunków rodzimych
 3. Przestrzenna zmienność struktury drzewostanu w kształtowaniu właściwości fizykochemicznych gleb leśnych lasów o charakterze pierwotnym oraz lasów gospodarczych
 4. Erozja wodna gleb leśnych w warunkach symulowanego opadu deszczu nawalnego.

 dr inż. Wojciech Piaszczyk

 1. Charakterystyka siedlisk leśnych na wybranym obszarze.
 2. Charakterystyka siedlisk leśnych w obrębie danego typu gleby na wybranym obszarze.
 3. Charakterystyka siedlisk dystroficznych, oligotroficznych, mezotroficznych lub  eutroficznych na wybranym obszarze.
 4. Rola lipy drobnolistnej w kształtowaniu bioróżnorodności gleb na siedliskach wyżynnych.
 5. Wpływ opadu organicznego lipy drobnolistnej na zawartość składników pokarmowych w  glebie.
 6. Rola martwego drewna w kształtowaniu aktywności enzymatycznej gleb.

 dr inż. Norbert Szymański

 1. Określanie wrażliwości drzew na poszczególne elementy klimatyczne w oparciu o metody dendrochronologiczne.
 2. Charakterystyka warunków klimatycznych na potrzeby gospodarki leśnej, w tym szkółkarstwa leśnego

dr inż. Tomasz Wanic

 1. Analiza powierzchni leśnych o zawyżonej wycenie siedliskowej. 
 2. Ocena warunków glebowych w otulinach wybranych rezerwatów.

mgr inż. Dawid Kupka

 1. Rozpad górskich drzewostanów świerkowych w aspekcie zmian klimatycznych.
 2. Optymalizacja rozkładu pierśnic górskich drzewostanów przerębowych.
 3. Geochemiczne uwarunkowania hodowlano-leśne.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK