Prace dyplomowe

W Katedrze Ekologii i Hodowli Lasu corocznie realizowanych jest kilkadziesiąt prac inżynierskich i magisterskich przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu ekologii lasu, rekultywacji terenów poprzemysłowych, gleboznawstwa leśnego, szczegółowej hodowli lasu, nasiennictwa, szkółkarstwa i genetyki drzew leśnych. Prace realizowane są między innymi w obiektach leśnych (lasy zagospodarowane, rezerwaty przyrody), nieleśnych (tereny pokopalniane), specjalnych powierzchniach doświadczalnych (doświadczenia proweniencyjne).

Prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2019/2020:

a) prace inżynierskie

 1. Kształtowanie się wzrostu i rozwoju europejskich pochodzeń świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) na powierzchni doświadczalnej IUFRO 64/68 w Krynicy  (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37552/)
 2. Zasoby węgla organicznego w glebach użytku ekologicznego "Las Krzyszkowicki" w Nadleśnictwie Myślenice (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37666/)
 3. Badania nad zdolnością gleby do adsorbcji rozpuszczonej materii organicznej pochodzącej z wybranych gatunków drzew liściastych (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37702/)
 4. Zasoby węgla organicznego w wybranych glebach Leśnictwa Iwięcino (Nadleśnictwo Karnieszewice) (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37615/)
 5. Gleby wybranych ostoi bioróżnorodności na siedliskach bagiennych w Nadleśnictwie Polanów (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37629/)
 6. Aktywność sulfatazy w glebach pod odnowieniem jodłowym o różnej kondycji zdrowotnej (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37707/)
 7. Parametry fizykochemiczne wód cieków powierzchniowych w zlewni potoku Leśnianka w Beskidzie Śląskim (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37700/)
 8. Porównanie cech igieł Pinus cembra L. pochodzeń tatrzańskich rosnącej na uprawach zachowawczych w nadleśnictwach Krościenko i Międzylesie (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37640/)
 9. Ocena adaptacji potomstwa drzewostanów nasiennych sosny zwyczajnej po 10 latach wzrostu na uprawie porównawczej w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37646/)
 10. Badania nad zdolnością gleby do adsorbcji rozpuszczonej materii organicznej pochodzącej z wybranych gatunków drzew iglastych (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37713/
 11. Zmienność cech adaptacyjnych i jakościowych potomstwa karpackich drzewostanów jodłowych na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Nawojowa (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/35509/)
 12. Analiza wybranych właściwości biochemicznych gleb w sąsiedztwie drogi S7 w Górach Świętokrzyskich (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37624/)
 13. Zastosowanie metody techniki TXRF do analizy całkowitej zawartości pierwiastków w glebach leśnych w pobliżu drogi S7 (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37579/)
 14. Właściwości gleb oddziału 187A w Leśnictwie Wieleń (Nadleśnictwo Polanów) w aspekcie wprowadzenia roślin miododajnych (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37613/)
 15. Zmienność warunków glebowo-siedliskowych w wybranym fragmencie Nadleśnictwa Niepołomice (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37625/)
 16. Aktywność enzymów biorących udział w obiegu azotu w glebach osuwiska (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37644/)
 17. Jakość surowca drzewnego modrzewia europejskiego wprowadzonego w ramach rekultywacji na powierzchnię doświadczalną nr 1/81 zwałowiska zewnętrznego Pola Bełchatów (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/35474/)
 18. Wzrost i stopień odżywienia sosny zwyczajnej wprowadzonej w ramach rekultywacji leśnej na wierzchowinę zwałowiska zewnętrznego Pola Bełchatów w zróżnicowanych warunkach siedliskowych (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37570/)
 19. Możliwość wykorzystania trzęślicy modrej (Molinia caerulea) w fitoremediacji ekosystemów leśnych znajdujących się pod silna presją zanieczyszczeń wybranymi pierwiastkami śladowymi (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37645/)
 20. Wpływ uziarnienia na gęstość objętościową gleb mineralnych wytworzonych z czwartorzędowych utworów niżu Polski (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37696/)
 21. Charakterystyka okapu koron w dolnoreglowych lasach pierwotnych w rezerwatach Janj, Lom i Perućica (Góry Dynarskie) (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37633/)
 22. Wpływ uziarnienia na gęstość objętościową gleb mineralnych wytworzonych ze skał osadowych, magmowych i przeobrażonych w Sudetach (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37722/)
 23. Wpływ sposobu neutralizacji mioceńskich utworów piaszczystych na parametry wzrostowe 45-letnich drzewostanów sosnowych na wyrobisku wewnętrznym byłej kopalni "Przyjaźń Narodów" w Łęknicy (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37638/)
 24. Aktywność enzymów uczestniczących w obiegu węgla w glebach pod odnowieniem jodłowym o różnej kondycji zdrowotnej (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37727/)
 25. Właściwości gleb wykształcających się z mioceńskich utworów piaszczystych na zwałowisku wewnętrznym byłej kopalni "Przyjaźń Narodów" w Łęknicy  (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37668/)
 26. Wpływ uziarnienia na gęstość objętościową gleb mineralnych wytworzonych ze skał osadowych i magmowych w Karpatach (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37660/)
 27. Wpływ przebudowy drzewostanów sosnowych na wybrane właściwości gleb w Puszczy Niepołomickiej (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37637/)
 28. Rozmieszczenie i parametry fizykochemiczne wód źródeł w zlewni potoku Leśnianka w Beskidzie Śląskim (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37653/)
 29. Ocena żywotności sadzonek kontenerowych buka zwyczajnego, dębu szypułkowego i sosny zwyczajnej po przezimowaniu na polu produkcyjnym (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37583/)
 30. Ocena adaptacji potomstwa drzewostanów nasiennych sosny zwyczajnej po 10 latach wzrostu na uprawie porównawczej w Nadleśnictwie Zwoleń (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37594/)
 31. Ocena adaptacji potomstwa drzewostanów nasiennych sosny zwyczajnej po 10 latach wzrostu na uprawie porównawczej w Nadleśnictwie Zwoleń (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37593/)
 32. Sezonowa zmienność odczynu i zasolenia wód rzeki Wilgi opływającej osadniki zakładów "Solvay" w Krakowie (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37661/)
 33. Identyfikacja genetyczna taksonów rodzaju Sorbus subpopulacji z Tatrzańskiego Parku Narodowego (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37695/)
 34. Zmienność mikrosatelitarnego DNA u drzew z rodzaju Sorbus (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37578/)
 35. Mineralny formy azotu w glebach osuwiska (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37724/)
 36. Dynamika odnowień w dolnoreglowych drzewostanach o charakterze naturalnym w rezerwacie Oszast (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37607/)
 37. Projekt cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach północnej części Uroczyska Skałki Twardowskiego (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37723/)
 38. Aktywność arylosulfatazy i fosfatazy w glebach osuwiska (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37648/)
 39. Dynamika dolnoreglowych drzewostanów o charakterze naturalnym w rezerwacie Oszast (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37711/)
 40. Aktywność enzymów biorących udział w obiegu węgla w glebach osuwiska (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/37619/)
 41. Wykorzystanie Siedliskowego Indeksu Glebowego (SIGg) w ocenie zniekształceń siedlisk leśnych https://apd.urk.edu.pl/diplomas/36575/
 42. Porównanie parametrów nasion olszy czarnej (Alnus glutinosa Gaertn.) zebranych w różnych obiektach nasiennych (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/35465/)
 43. Struktura i tekstura naturalnych dolnoreglowych drzewostanów na terenie Pienińskiego Parku Narodowego (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/34221/)
 44. Określenie potrzeb nawożeniowych gleb szkółki leśnej w Nadleśnictwie Polanów (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/33946/)
 45. Relacje glebowo-roślinne na wybranych stanowiskach w Leśnictwie Iwięcino (Nadleśnictwo Karnieszewice) (https://apd.urk.edu.pl/diplomas/36640/)
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK