kierunki badań

Pracownicy Katedry Ekologii i Hodowli Lasu realizują szerokie spektrum badań. Najlepszym odzwierciedleniem aktualnych kierunków badań realizowanych są publikacje oraz projekty badawcze.

Aby zapoznać si ę z publikacjami zachęcamy do wejścia na stronę https://keihl.urk.edu.pl/index/site/6948.

 

Poniżej natomiast znajdują się projekty badawcze realizowane w naszej jednostce:

 • Drewno martwych drzew jako mikrobiologiczne miejsca aktywne (hotspots) w górskich glebach leśnych - Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu OPUS 20 (UMO-2020/39/B/NZ9/00372); 2021-2024- Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ewa Błońska

 

 • Wpływ suszy na mikrobiologiczną aktywność i dekompozycję drewna martwych drzew różnych gatunków w lasach strefy umiarkowanej - Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Preludium Bis 3 (UMO-2021/43/O/NZ9/00066); 2022-2026 - Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ewa Błońska

 

 • Badanie zależności pomiędzy glebową materią organiczną a dynamiką infiltracji i retencji wody w glebach leśnych w kontekście globalnych zmian klimatu i składu gatunkowego drzewostanu - Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Opus 22 (UMO-2021/43/B/NZ9/00136); 2022-2026 - Konsorcjum z UP w Poznaniu (Kierownik projektu dr inż. Anna Ilek) - Kierownik na URK: prof. dr hab. inż. Ewa Błońska

 

 • Rola korzeni wybranych gatunków drzew w stabilizacji glebowej materii organicznej oraz w kształtowaniu aktywności mikrobiologicznej gleb leśnych - Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Preludium 20 (DEC-2021/41/N/NZ9/00264); 2021-2024 - Kierownik projektu: mgr inż. Karolina Staszel-Szlachta - Opiekun Naukowy: prof. dr hab. inż. Ewa Błońska

 

 • Krzewy w kształtowaniu bioróżnorodności gleb drzewostanów sosnowych strefy umiarkowanej - Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu OPUS 21 (UMO-2021/41/B/NZ9/00246); 2022-2025 - Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Lasota

 

 • Rola lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) w stabilizacji glebowej materii organicznej oraz w kształtowaniu aktywności mikrobiologicznej gleb leśnych - Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu MINIATURA 6 (nr rej.: 2022/06/X/NZ9/00006); 2022-2023 - Kierownik Projektu: dr inż. Wojciech Piaszczyk

 

 • Ścieżki migracji azotu między środowiskiem glebowym a młodym pokoleniem drzew (świerka zwyczajnego i buka zwyczajnego) z wykorzystaniem stabilnego izotopu 15N jako znacznika w symulowanym eksperymencie klimatycznym - Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu PRELUDIUM; 2022 – 2025 - Kierownik Projektu mgr inż. Dawid Kupka- Opiekun Naukowy: prof. dr hab. inż. Piotr Gruba

 

 • Zależności pomiędzy glebową siecią troficzną a aktywnością ß-Glukozydazy i ich reakcja na ocieplenie i suszę: badania porównawcze gleb zróżnicowanych drzewostanów świerkowych w Polsce i Chinach - Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach Programu SHENG 1, 2019 – 2022 - Kierownik Projektu - prof. dr hab. inż. Piotr Gruba

 

 • TreesBEEs - Drzewa jako biogeomorfologiczny czynnik przemiany ekosystemów - wietrzenie biologiczne, inicjalny rozwój gleb i formowanie rzeźby stoku pod wpływem korzeni drzew, bakterii ryzosferycznych i grzybów mikoryzowych, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki NCN (OPUS), 2020-2023, Kierownik dr hab. Łukasz Pawlik. Lider na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie prof. dr hab. inż. Piotr Gruba

 

 • Wpływ warunków klimatycznych na reakcje przyrostowe modrzewi z Ogólnopolskiego Doświadczenia Proweniencyjnego 1967 - Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu PRELUDIUM 10 Nr projektu 2015/19/N/NZ9/00625, 2016 -2019 - Kierownik projektu: dr inż. Norbert Szymański - Opiekun merytoryczny projektu: dr hab. inż. Sławomir Wilczyński, prof. URK

 

 • Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji substratu i nawozów z krajowych surowców do produkcji sadzonek drzew leśnych - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), 2021 – 2023,. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” (nr wniosku POIR.04.01.04-00-0016/20) - Kierownik Projektu - prof. dr hab. inż. Stanisław Małek.
  Strona internetowa projektu: https://subnawkont.urk.edu.pl/

 

 • Optymalizacja hodowli sadzonek drzew leśnych w kontrolowanych warunkach nawodnienia i nawożenia - Zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie nr umowy: EZ-271.3.22.2021 z dnia 17.11.2021, termin realizacji: 17.11.2021 – 30.09.2026 - Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Małek

 

 • Wyznaczenie stanowisk pomiarowych, określenie wybranych cech zbiorowisk roślinnych, pobór próbek glebowych i roślinnych na obszarach wokół stacji pomiarowych: Sarbia oraz Tlen1 i Tlen2  z oznaczeniem laboratoryjnym węgla w glebie i biomasie oraz analiza uzyskanych wyników - w ramach: Oszacowanie strumieni netto dwutlenku węgla wymienianymi pomiędzy ekosystemem leśnym na gruntach porolnych a atmosferą z wykorzystaniem spektroskopowych i numerycznych metod pomiarowych –  kierownik prof. dr hab. inż. Janusz Olejnik, Katedra Meteorologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, 2022 – 2026 - Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Małek

 

 • Poznanie wartości hodowlanej leśnego materiału podstawowego przez testowanie potomstwa - Zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, 2021 – 2025, Realizowany przez Konsorcjum: Instytut Badawczy Leśnictwa – w Sękocinie Starym, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk – w Kórniku, Uniwersytet Przyrodniczym – w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  – w Warszawie i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Kierownik Projektu dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska

 

 • Restoration and conservation of marshes, peatlands or other wetlands in Natura 2000 and Green Infrastructure areas - Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury – projekt finansowany przez LIFE + oraz NFOŚiGW - project acronim: WETLANDS GREEN LIFE PL Aplication number: 101069640, 2023-2032, przez konsorcjum: BULiGL, UR w Krakowie i GDOŚ – Kierownik projektu w UR w Krakowie - prof. dr hab. inż. Stanisław Małek. 
  Strona internetowa projektu : https://www.wetlands.pl/

 

 • Monitoring właściwości gleb szkółki leśnej w Rzeczycy Małej – określenie potrzeb nawozowych - projekt finansowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; 2022-2023 -Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Lasota

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK